pdf icon

Pobierz Katalog

header

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest PPHU „DREWNOGRÓD” Robert Lis Podzamcze, ul. Źródlana 14; 26-065 Piekoszów  NIP9591224752

Możecie Państwo skontaktować się z nami pisząc na podany wyżej adres pocztowy, jak również drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: biuro@drewnogrod.pl

Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

To, jakie dane oraz w jakich celach przetwarzamy zależy od naszej relacji prawnej z Państwem.

Możemy zatem przetwarzać Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

W wypadku klientów nie będących jednocześnie konsumentami, przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, jak również imiona, nazwiska, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów osób upoważnionych przez klientów do kontaktów z nami oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji klientów.

Podanie przez Państwa ww. danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek – w przypadku w którym potrzebujemy tych danych do zawarcia i wykonania umowy – niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.


Ww. dane osobowe przetwarzamy w celu:
1) zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienia i przechowywania faktur
i innych dokumentów sprzedażowych/ księgowych, rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) do celów analitycznych, statystycznych, w tym lepszego doboru produktów, usług do potrzeb klientów, optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą
z Państwem umową – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) w celach archiwalnych (dowodowych) – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prawnej wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


Okres, przez jaki przechowujemy Państwa dane osobowe:
Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody – jeśli podstawę przetwarzania stanowiła zgoda.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.


Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi: firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., firmy transportowe.


Przekazywanie danych do państw trzecich:
Administrator nie przekazuje pozyskanych danych poza teren Polski.


Prawa osoby, której dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody,

- prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy lub pocztą tradycyjną.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.